Potato Festival
  • Pancakes with mozzarella and bacon
  • Pancakes with mozzarella and bacon
    225 gr.
    480 rub.
    1
    TO ORDER